ต้นกล้าศิลปะรักสิ่งแวดล้อม
ขอขอบคุณ

ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ไชยะสิงห์
(โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา จ.กาฬสินธุ์)
ผอ.ภูมา คล่องแคล่ว
(โรงเรียนบ้านนาวี จ.กาฬสินธุ์)

ที่ปรึกษาโครงการฯ
คุณทีปะกร การวิทยี 
คุณปรียาวรรณ การวิทยี

วิทยากร
คุณอรุญญา คล่องแคล่ว
คุณหล้า ธรรมปัญญาไทกุล

ผู้ช่วยวิทยากร
คุณพิชชญา อุทโท
คุณอดิศร อุดรทักษ์

นักดนตรี
คุณศิริพงษ์ โพธิ์ศิริ

โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ
โรงเรียนธรรมชาติ บ้านป่าแทนคุณ
กลุ่มจิตอาสา โรงพยาบาลเขาวง
กลุ่มอาสาสมัคร เทคโนโลยีราชมงคล สกลนคร
ผู้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ
และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน

 

หน้า 1 2 3 4