โครงการ  ต้นกล้าศิลปะ  (รักสิ่งแวดล้อม)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย กำลังประสบปัญหาการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม  ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสภาพเสื่อมโทรมลง  ระบบนิเวศน์ถูกทำลายส่งผลให้ความสมดุลที่มีในธรรมชาติหายไป  และนำไปสู่การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆมากมาย  ทั้งนี้ปัญหาสำคัญอยู่ที่การสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักต่อคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ  เป็นผู้ที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า  เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์  การสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักต่อคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำไปสู่การจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้มีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์  เช่น  มีความซื่อสัตย์  มีเมตตา  ใจกว้าง  กล้าหาญ  มีอิสระ  มีความเสมอภาค  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  มีความรับผิดชอบ  มีวินัยในตัวเอง  รู้จักแก้ไขปัญหาและตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  จำเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เพียงพอจึงจะได้ผล  การใช้ศิลปะเป็นสื่อนำการเรียนรู้ทำให้ได้ใช้ทั้งร่างกาย  พลังจินตนาการ  รวมถึงความรู้สึกที่อยู่ลึกของจิตใจมาผสมผสาน  จนสามารถปลดปล่อยศักยภาพภายในออกมา  หากมีการเชื่อมโยงกับการเรียนรู้  ทำความเข้าใจธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศน์ชุมชนและวิถีชุมชนจะนำไปสู่ความรัก  ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น  รักโรงเรียน  รักท้องถิ่นบ้านเกิด  รักสังคมและรักประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

ขอบเขตของโครงการ

กระบวนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ