" ผมสอนให้พวกเขาเริ่มต้นด้วยการมอง

มองอย่างเข้าใจ

มองเพื่อการเขียนภาพ

มองด้วยสายตาของจิตรกร "