ในสำนึกของจิตรกร

ความงาม  

คือเหตุแห่งการอุทิศตน