" บทสนทนาของตัวอักษร

สื่อสารความคิด ความเข้าใจ

และมิตรภาพ "