ไม่มีความบังเอิญ

ในงานศิลปะ

เพราะความบังเอิญ

คือเจตนา