ฉันเป็นคนบ้านแพ้ว

เติบโตมากับลำคลองที่ทอดยาว

ไหลเปี่ยม  เชื่อมลำน้ำสองสายใหญ่

แผ่นดินเขียวขจีอันไพศาล

แผ่กว้างไปตลอดลำน้ำ

...............